Văn bản

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
BCTC
Điều lệ công ty CP 482
Logo công ty 482
Công ty cổ phần 482 Profile

Pháp luật

Contact INFORMATION

Joint Stock Company 482

Địa chỉ: 155 Truong Chinh - TP. Vinh - Nghe An Province
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Employment Information
Unit members