B82-Quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch đầu tư thiết bị năm 2009

    Đăng ngày 28/04/2014

Căn cứ nhu cầu về thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị công ty cổ phần 482 đã ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư đầu tư thiết bị năm 2009, như sau:

(Có file Quyết định kèm theo)
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên