Cơ cấu tổ chức

    Đăng ngày 28/04/2014

Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần 482

Tổ chức biên chế:

- Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị;

- Ban kiểm soát;

- Ban Giám đốc;

- 05 phòng nghiệp vụ, 01 Trung tâm Tư vấn thiết kế và Kiểm định xây dựng, 01 Xí nghiệp cầu, 01 Xưởng sửa chữa, 03 đội sản xuất và 04 công trường.

 

 

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên