Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP 482

    Đăng ngày 28/04/2014

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP 482

TẢI FILE ĐÍNH KÈM:  http://congty482.com.vn/Document/46NQDHDCD.pdf
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên