Ông Cao Hoài Thanh - Phó giám đốc Công ty CP 482 - đăng ký mua 3.000 CP

    Đăng ngày 04/05/2016

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Hoài Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY:
Phó giám đốc
- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
61.265 CP (tỷ lệ 1,23%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/05/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2016.
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên