Ông Nguyễn Trọng Cẩm - Chủ tịch HĐQT - đã mua 700 CP

    Đăng ngày 05/02/2016

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  224.604 CP (tỷ lệ 7,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 225.304 CP (tỷ lệ 7,51%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Bận đi công tác không thực hiện giao dịch hết được.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2016.
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên