Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

    Đăng ngày 09/04/2015

                         Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần 482
 
Hội đồng quản trị Công ty CP 482 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty.
       1. Thời gian: 7h30, Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2015.
       2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Công ty CP 482 - 155 Trường Chinh - Vinh - Nghệ An 3. Nội dung:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Giám đốc công ty;
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
- Một số nội dung liên quan khác;
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;
       4. Điều kiện tham dự:
            - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu B82 theo danh sách chốt ngày 17/03/2015 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
            - Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người được uỷ quyền không thể uỷ quyền lại.
            - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, fax về phòng Nhân chính Công ty CP 482 – Số 155, Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An trước 17h ngày 20/4/2015 (ĐT: 038.3853200; Fax: 038.3854701) hoặc theo địa chỉ email: yen.nth482@gmail.com.
            - Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.congty482.com.vn hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Công ty.
            - Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi tiết xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty (ĐT: 0973.444.705).
            Thông báo này thay cho Giấy mời./.
 
     Nơi nhận:                                                               T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên;                                                                                   CHỦ TỊCH
- HĐQT, Ban KS;                                              
- BGĐ, ĐU, CĐ, ĐTN;                                                                     (đã ký)
- Các phòng ban, đơn vị;                                                                                  
- Lưu VP HĐQT.
 
                                                                                              Nguyễn Trọng Cẩm

Link down tài liệu: http://congty482.com.vn/resources/upload/file/2015/4/du-thao-tl-dhdcd_a0706.rar
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên