Thông báo v/v thay đổi ngày thanh toán cổ tức

    Đăng ngày 16/10/2015

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần 482 sẽ thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt vào ngày 15/10/2015. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, nguồn vốn thanh toán của các chủ đầu tư cho Công ty cổ phần 482 bị trễ so với kế hoạch. Do đó, Công ty Cổ phần 482 thông báo về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:
  • - Ngày thanh toán cổ tức đã thông báo: 15/10/2015
    - Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: 16/11/2015
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên