Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2013

    Đăng ngày 16/05/2014

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 482

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2013 như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần 482 (B82)

- Ngày đăng ký cuối cùng  : 30/05/2014

- Thời gian thực hiện: 15/7/2014 (nhận cổ tức bằng tiền)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần 482 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/7/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên