Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

    Đăng ngày 13/04/2016

Kính gửi:   Quý Cổ đông Công ty cổ phần 482;

 
Hội đồng quản trị Công ty CP 482 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty.
       1. Thời gian: 7h30, Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016.
       2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Công ty CP 482 - 155 Trường Chinh - Vinh - Nghệ An
       3. Nội dung:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Giám đốc công ty;
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty;
- Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị;
- Một số nội dung liên quan khác;
       4. Điều kiện tham dự:
            - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu B82 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng là 08/04/2016) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
            - Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người được uỷ quyền không thể uỷ quyền lại.
            - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, fax về phòng Nhân chính Công ty CP 482 - Số 155, Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An trước 17h ngày 22/4/2016 (ĐT: 038.3853200; Fax: 038.3854701) hoặc theo địa chỉ email: yen.nth482@gmail.com.
            - Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.congty482.com.vn hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Công ty.
            - Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi tiết xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thư ký Công ty (ĐT: 0973.444.705).
            Thông báo này thay cho Giấy mời./.

 
                                                                                        T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                              Nguyễn Trọng Cẩm


Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: http://congty482.com.vn/resources/upload/file/2016/4/giay-xn-uq-tham-du-dhdcd_acfd8.doc
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016:
http://congty482.com.vn/resources/upload/file/2016/4/du-thao-tl-dhdcd-2016_08683.rar
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên