Thông báo về việc nhận cổ tức năm 2014

    Đăng ngày 13/11/2015

Kính gửi:     Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 482

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức năm 2014 như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần 482 (B82)

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/11/2015 (nhận cổ tức bằng tiền)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần 482 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/11/2015 và xuất trình giấy tờ tùy thân có liên quan.

Lưu ý: Cổ tức của các cổ đông cá nhân sẽ bị trừ đi phần thuế thu nhập cá nhân (5% số tiền cổ tức nhận được).

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần 482

Địa chỉ: Số 155 đường Trường Chinh - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 0383.853.200 Fax: 0383. 854.701

Email: congty482@congty482.com.vn
Website: http://congty482.com.vn

Thông tin tuyển dụng
Đơn vị thành viên